20230406_0088

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Hieronder zie je de foto's van onze vertrouwenspersonen Stella en Femke. Je kan bij hen je verhaal kwijt, de vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht dus alles wat je met hen bespreekt is vertrouwelijk. Je kan hen bereiken via email: vertrouwen@nsaweb.nl, of persoonlijk via: stellavertrouwen@nsaweb.nl en/of femkevertrouwen@nsaweb.nl.

314be409-39e5-4d23-9af5-ec2ed4f2b20e
Femke Wenneker
Flux22-1
Stella Dartée